Gjennomføringsreguleringen av livslang boliglån

Fra mars 2019 kan du søke om boliglån til eiere av eiendommer over 60 år. Her er det reguleringen gir

Gjennomføringsreguleringen av livslang boliglån

Lån annuitetslån som gjelder siden 2. mars 2016

Lån over 60 år

Den har blitt publisert i Official Gazette n. 38 av 1. februar 2016 gjennomføringsforordningen av Lov 2 april 2015, nr. 44 rett Endring av artikkel 11-kvartaler i lovdekret av 30. september 2005, n. 203, konvertert, med modifikasjoner, fra loven 2. desember 2005, n. 248, om disiplinen av boliglånet livrente lån.
I henhold til denne forskriften, boliglån Den trer i kraft fra 2. mars 2016. Innholdet i forordningen inkorporerer de observasjoner som er laget av Statens råd i denne henseende, som hadde gitt uttrykk for en positiv oppfatning av utkastet til gjennomføringsdekret som ble sendt av departementet for økonomisk utvikling den 23. september 2015.
Fra muligheten for felles lån til ektefeller eller samboere til reglene for banker som tilbyr lån opp til tilfellene der man kan be om full tilbakebetaling i en enkelt løsning, la oss se nærmere på implementeringsreguleringen av boliglånet i over 60 år.

Lånbeløp basert på søkerens alder

For det første er en differensiering av beløpet som kan finansieres med lånet etablert basert på søkerens alder. Så for de som er 60 år mengden av boliglån at du kan spørre banken kan ikke overstige 15-20% av verdien av eiendommen.
På den annen side, for de over 60 år, kan lånebeløpet være opp til 50% av verdien av eiendommen.

Lån medregistrert hos ektefeller eller samboere mer uxorio

I forskriftens tekst er det påtatt at i tilfelle hvor emnet finansiert ved tidspunktet for fastsetting av lånet er konjugert samarbeider mer uxorio i minst 5 år - samlivsstatus må dokumenteres ved å presentere et sertifikat om historisk bosted - begge ektefeller eller samboere bor i samme eiendom som garanti, lånekontrakten må være og signert av begge, selv om eiendommen eies av bare en av dem.
Den eneste betingelsen er at begge ektefellene er over 60 år siden boliglånet er reservert i over 60 år.

Reglene for livstidslånet tilbyr

Livslån

En annen viktig nyhet som finnes i teksten til implementeringsforskriften gjelder regler for det offentlige tilbudet til boliglån livrente lån fra bankene.
Spesielt er det påtatt at i låneavtalen må det også være to illustrerende prospekter, også knyttet til kontrakten Simulering av avskrivningsplanen.
Disse uttalelsene skal illustrere den mulige utviklingen av gjelden over tid, og fremheve kapital og rente separat år etter år.
Et bord må forholde seg til anvendelsen av kontraktsrenten på tidspunktet for fastsetting av boliglån og den andre simuleringen i det tredje året fra underskrivelsen av den livslange låneavtalen, av scenariet om en rentestigning på ikke mindre enn 300 basispoeng i forhold til den faktiske kursen da kontrakten ble signert.
Videre må prospektene ha en minimumsvarighet lik forskjellen mellom det yngre og det 85 år gamle finansierte fagets alder og i hvert fall ikke mindre enn 15 år, og inkluderer alle kostnader på grunn av utlåner ved undertegnelsen. Det kan også være en enkelt uttalelse, spesielt når lånet er fastsatt til en fast rente og det vises til fast rente fastsatt av kontrakt.
Videre er det forbudt for banken å kreve betaling av de utgifter som påløper for aktivitetene som utføres når søkeren da bestemmer seg for ikke å tegne lånet.

Dokumentasjon som skal leveres til søkeren

Gjennomføringsforskriften fastslår at banken må levere den kontraktspliktige dokumentasjonen som kreves av boliglån (Transparensbestemmelser for bank og finansielle transaksjoner og tjenester. Korrektheten av forholdet mellom mellommenn og kunder fra Bank of Italy av 29. juli 2009, publisert i Den italienske republikkens offisielle tidskrift nr. 217 av 18. september 2009 og senere endringer).
Banken har også plikt til å levere til søkeren gratis minst 15 dager før kontraktens mulige underskrift, a prospekt klart inneholdende minimumsinformasjon som:
• beløp finansiert med tilhørende indikasjon på andelen av verdsatt verdi av eiendommen gitt som sikkerhet
• indikasjon på summen som skal betales til emnet finansiert etter skatt og alle kostnader knyttet til finansieringen, herunder forundersøkelse, notarial, av vurderingsrapporten og forsikringspolicyen.
Personen som søker om boliglån kan kjøpe lånet fritt forsikring - som er obligatorisk - på eiendommen også fra en annen bank enn den som har lånt lånet. Banken må årlig sende til den finansierte enheten en rapport som beskriver beløpene som utgjør den finansierte kapitalen og de som utgjør den kapital som skal tilbakebetales på forfallstidspunktet.

Full tilbakebetaling av lånet: når det kan bli forespurt

Livstidslånsregulering

Implementeringsreguleringen av boliglån det gir også at banken kan kreve full tilbakebetaling i en løsning i spesielle tilfeller:
• på tidspunktet for det finansierte fagets død (hvis finansieringen er i fellesskap, oppnås denne tilstanden ved dødsfallet av det mest finansierte finansierte emnet)
• når hele eller deler av eiendommen eller andre virkelige eller nydelsesrettigheter overføres til eiendommen gitt som sikkerhet (dvs. hvis eiendommen til eiendommen eller en del derav selges eller overføres av hvilken som helst grunn, underlagt eiendomsoverførsels mortis causa, også pro kvote, i tilfelle der er gitt bruksrett, bruk, bolig eller en eiendom rett i forhold til eiendommen og i tilfelle konvensjonen om leiefasiliteter som ikke er tilstede på det tidspunktet av bestemmelsen av lånet);
• hvis det finansierte emnet utfører handlinger med grov uaktsomhet eller grov uaktsomhet som betydelig reduserer verdien av eiendommen
• om det er reelle garantier til fordel for tredjeparter som går på byrden på eiendommen;
• når det gjøres endringer i eiendommen med hensyn til dens opprinnelige tilstand (som skal dokumenteres under vurdering og registerkontroller), uten avtale med banken eller endringer som begrenser fri bevegelse av eiendommen;
• i tilfelle uaktsomhet eller mangel på tilstrekkelig vedlikehold som har bestemt tilbakekallingen av boligenes bæreevne
• Hvis andre emner enn slektninger til det finansierte fag, etter at lånet er fastsatt (familiemedlemmer er barn, ektefelle eller samboer, er flere uxorio og den regelmessig kontraktsansatte som samarbeider med emnet som er finansiert for å gi ham eller familien sin tjeneste );
• i tilfelle at eiendommen som er underlagt sikkerhetsstillelse, er underlagt konservative eller utøvende forhandlinger for et beløp på minst 20% av verdien av eiendommen som er gitt som garanti eller lovlig boliglån.
Det er alltid banken som må bevise på bekostning av at en av disse forholdene som gir en betydelig reduksjon i verdien av eiendommen, har skjedd, og som sådan har rett til å spørre full refusjon i en enkelt låneoppløsning.Video: